POLÍTICA DE COMPRA

Responsable i titular: FUNDACIÓ CARULLA (des d’ara, FC) 
Lloc web: https://museuvidarural.cat  
Domicili: Via Augusta, 252-260 
Ciutat: Barcelona 
Codi postal: 08017 
CIF: G08445942 
Telèfon atenció a l’usuari: 977870576 
E-mail de contacte: info@museuvidarural.cat  

 

FC és una entitat sense ànim de lucre que treballa per transformar les persones i la societat a través de la cultura i les arts, liderant, impulsant i connectant projectes culturals i educatius que donin resposta als reptes que planteja la societat. També gestionem el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí, un equipament cultural de referència que des de la mirada del món rural projecta futurs més sostenibles amb activitats que poden ser gratuïtes i en altres ocasions poden estar sotmeses al pagament d’una entrada per part de la persona interessada.

Entre aquestes activitats, FC ofereix un ventall de cursos, als que les persones interessades hi poden prendre part mitjançant el pagament de la tarifa fixada per a cada curs (des d’ara, CURS). L’import de la tarifa estarà degudament indicat juntament amb la resta de la informació relativa al CURS -lloc, dates, horaris, si cal, material que ha de portar l’assistent- que es publica a la pàgina web del Museu de la Vida Rural.

La present Política de Compra per a l’adquisició de l’Entrada per accedir a un CURS és important per a vosaltres i afecta els vostres drets com a consumidors.

És necessari que llegiu la present Política de Compra que conté drets, però també inclou exclusions i limitacions de responsabilitat que heu de conèixer. Podeu consultar sempre la Política de Compra des del botó Política de Compra que trobareu al lloc web https://museuvidarural.cat i fins i tot la podeu descarregar i imprimir-la.

 

 Si teniu algun dubte o pregunta, us podeu posar en contacte amb FC a través de missatge de correu electrònic: info@museuvidarural.cat  o bé trucant per telèfon al 977870576.

 

La present Política de Compra de FC descriu la relació contractual entre vosaltres i FC.

En compliment de la normativa aplicable, FC us informa:

La present Política de Compra comporta la regulació general de l’adquisició de les entrades (des d’ara, ENTRADES) per assistir a un CURS organitzat per FC que tindrà lloc al seu equipament Museu de la Vida Rural, ctra. de Montblanc, 35, 43440 L’Espluga de Francolí, en la dates indicades en la informació relativa al CURS en el lloc web www.https://museuvidarural.cat . L’adquisició de les ENTRADES per a un CURS es pot fer a través del lloc web: www.https://museuvidarural.cat, per telèfon 977870576 o presencialment al Museu de la Vida Rural.

La present Política de Compra regula la adquisició online  de les ENTRADES i està subjecta a la normativa que regula la contractació electrònica, l’ordenació del comerç minorista, la contractació a distància, la defensa dels consumidors i usuaris, el tractament i protecció de dades personals, així com tota la seva normativa de desenvolupament.

Les ENTRADES per al CURS podran ser adquirides a través del lloc web https://museuvidarural.cat/curs-elaboracio-formatges/ per qualsevol usuari que resideixi a España o en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, i també per aquells usuaris que resideixin en un estat que no pertanyi a la Unió Europea o a l’Espai Econòmic Europeu. En tots els supòsits serà d’aplicació la legislació espanyola.

Les ENTRADES per al CURS poden ser comprades per un usuari per a ell mateix o bé, perquè se’n puguin beneficiar terceres persones. En qualsevol cas, les dades personals de la persona que es facin constar en el formulari de registre han de correspondre amb les dades personals de la persona que assistirà al CURS.

La present Política de Compra és accessible en tot moment a https://museuvidarural.cat i pot ser impresa i guardada per l’usuari. Tanmateix, FC recomana a l’usuari que consulti regularment la present Política de Compra abans de realitzar una nova adquisició, ja que la mateixa pot estar subjecta a canvis respecte de la darrera vegada que l’usuari hagi comprat.

La Política de Compra aplicable en cada adquisició serà la que estigui publicada a https://museuvidarural.cat en el moment de realitzar la compra. Les modificacions no seran retroactives.

A menys que hi hagi una estipulació per escrit, la realització d’una compra per l’usuari comporta l’acceptació i l’adhesió per part de l’usuari a aquesta Política de Compra. Cap estipulació feta per l’usuari podrà diferir de les estipulacions incloses en la present Política de Compra si no ha estat prèviament acceptada per escrit per FC.

 

1.- Objecte del Contracte 

El Contracte té per objecte regular la present Política de Compra de les ENTRADES per a un CURS de FC. La present Política de Compra regula la adquisició de les ENTRADES online.

Les ENTRADES per a un CURS tenen un preu que està sempre degudament indicat en el lloc web https://museuvidarural.cat  i en tot el procés de compra. Així mateix en el lloc web s’informarà de tarifes especials que s’aplicaran segons el rang de l’edat del beneficiari de l’ENTRADA o de la gratuïtat que s’aplica en alguns rangs d’edat, si és que està previst per aquell CURS en particular. El preu de l’ENTRADA inclou el material a excepció d’aquell material que hagi de portar l’assistent fet que estarà degudament indicat en la informació relativa al CURS.

La visita al lloc web https://museuvidarural.cat no està subjecta a cap pagament.

 

2.- Parts del Contracte

D’una part, FUNDACIÓ CARULLA (des d’ara, FC), proveïda del CIF G08445942 amb domicili a Barcelona, Via Augusta, 252-260, 08017, i de l’altre part, l’USUARI, les dades del qual seran introduïdes per ell mateix amb la finalitat de realitzar la compra de les ENTRADES del CURS, a través del formulari establert a dits efectes, són les que han estat designades per ell mateix per identificar-se.

Totes les dades facilitades per l’USUARI han estat directament introduïdes per ell mateix, per tant, recau sobre ell de manera directa i exclusivament, la responsabilitat, la veracitat, l’autenticitat i actualització de les mateixes.

 

3.- Obligacions de l’USUARI

En fer ús d’aquesta pàgina web i fer la compra, l’USUARI haurà de:

  1. No dur a terme cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquestes característiques, FC estarà autoritzada a anul·lar-la i informar a les autoritats pertinents.
  2. Facilitar les seves dades personals de forma veraç i exacta. Les dades ressaltades amb un asterisc (*) és obligatori facilitar-les per formalitzar el procés de compra.
  3. Ser major de divuit anys i tenir capacitat legal per subscriure contractes.

Si l’USUARI incompleix l’obligació de facilitar dades veraces, actualitzades i autèntiques, serà l’únic responsable que es derivi d’aquest incompliment i que com a conseqüència no es pugui formalitzar degudament l’adquisició de les ENTRADES per al CURS pel qual té interès.

 

4.- Condicions de Compra de les ENTRADES per a CURSOS

La present Política de Compra és d’aplicació a l’adquisició de les ENTRADES per a CURSOS que FC posa a disposició dels usuaris interessats a través del seu lloc web https://museuvidarural.cat.

La Política de Compra i les ofertes que eventualment poden portar-se a terme per FC sempre apareixeran esmentades en el lloc web https://museuvidarural.cat i poden ser consultades, arxivades o impreses.

FC es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la present Política de Compra, així com qualsevol altra condició, avís o alerta que sigui d’aplicació en el procés de compra.

FC podrà modificar la present Política de Compra notificant-ho als usuaris amb antelació suficient amb la finalitat de millorar l’experiència de compra. Amb la publicació de la Política de Compra que inclou l’actualització, s’entendrà que FC ha complert amb el deure de notificació.

En tot cas, abans de fer la compra, es podrà consultar la Política de Compra. FC es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar el servei de compra.

El valor de les ENTRADES s’indica per defecte en EUROS (€) i el seu import ja inclou l’IVA vigent en cada moment.

5.- Procés de compra

Per adquirir les ENTRADES al CURS, l’USUARI ha de trobar-se l’enllaç https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=NfmLgimXNUStdU6G3fwhRhTyc-V8CZROgknIp3lBTVNURERaMEdRTk1LQTczTVhISEJOWEhXSlYzRS4u. Aquí clicarà el botó INSCRIPCIÓ EN LÍNIA que el portarà al formulari d’inscripció en el que haurà de facilitar les dades personals de: nom, cognoms, lloc de residència, correu electrònic i telèfon.

Cada formulari només permet la inscripció d’un/a participant i per tant, l’adquisició d’una única ENTRADA. Cada formulari correspon a 1 participant.

Per acabar de formalitzar el formulari i abans que pugui ser enviat, la persona interessada haurà d’acceptar les caselles de consentiment de tractament de dades, de cessió de drets d’imatge i de la present Política de Compra.

Un cop activades aquestes tres caselles, l’usuari podrà clicar el botó ENVIAR. 

Automàticament, a la pantalla li apareixerà un missatge confirmant que la seva inscripció s’ha realitzat correctament i que per tal de completar-la cal que realitzi el pagament de forma presencial al Museu o bé mitjançant transferència bancària al compte corrent:  ES55 2100 0136 9802 0012 2944. En  aquest darrer cas, en fer la transferència, l’usuari ha d’indicar el seu nom i cognoms i el concepte “Curs de formatges”.

 

6.- Confirmació de la compra i lliurament de les ENTRADES 

Quan FC tingui confirmat el pagament, tant si aquest ha sigut realitzat presencialment a les instal·lacions del museu, com si ha estat realitzat a través de la nostra entitat bancària i certificat per la mateixa, l’usuari rebrà un missatge de correu electrònic confirmant la seva inscripció al CURS.

 

7.- Dades per al pagament

Cada mitjà de pagament disposa del seu propi sistema de verificació de dades quan s’efectuen els pagaments. FC només rep la conformitat o no de l’operació i en cas que rebi dades addicionals sobre la privacitat de l’usuari, aquestes seran tractades conformes l’establert en la Política de Privacitat.

Donat que el procediment de pagament per transferència el realitza directament l’USUARI amb la seva entitat bancària, FC queda totalment alliberada de les responsabilitats respecte de les conseqüències sorgides arran de suplantació de la titularitat de les targetes, comptes corrents. Igualment, FC queda alliberada de responsabilitats dels usos que les entitats de pagament facin de les dades personals facilitades per l’USUARI. L’USUARI haurà de revisar les polítiques de privacitat de la seva entitat bancària. 

8.- Documents justificatius 

L’USUARI podrà descarregar-se els documents Política de Privacitat, Cessió de Drets d’Imatge i Política de Compra sempre que ho vulgui. També pot imprimir-se el missatge de correu electrònic de confirmació de pagament correcte.

Qualsevol altre document que l’USUARI imprimeixi o es descarregui, però que no sigui emès per FC, no serà admès com a document justificatiu.

 

9.- Confirmació de la compra

El procés de compra online quedarà completat correctament quan a l’USUARI rebi el missatge de correu electrònic confirmant la recepció per part de FC de la transferència amb l’import de l’ENTRADA.

 

10.- Denegació de la compra 

La compra online podrà ser denegada degut a diversos motius: dades errònies, pèrdua temporal de comunicació, entre altres. En aquests supòsits, l’usuari pot contactar amb el Museu de la Vida Rural al telèfon 977 870 576.

 

11.- Normes relatives a la formació i validesa del Contracte 

L’USUARI sap, entén i accepta que la informació que hi ha publicada al lloc web https://museuvidarural.cat i en especial, la relativa a la compra de les ENTRADES de CURSOS, és suficient i és la que correspon per a l’exclusió d’error en la formació del consentiment. La present Política de Compra passarà a formar part del Contracte en el moment de l’acceptació per part de l’USUARI, manifestada quan emplena el formulari amb les seves dades personals i l’envia.

 

12.- Validesa del procés de compra com a prova d’acceptació 

Totes dues parts declaren expressament que l’acceptació de l’oferta de compra de les ENTRADES per a CURSOS de FC per part de l’USUARI es porta a terme a través del seguiment del procés de compra descrita en la present Política de Compra. El fet de complimentar telemàticament totes els passos descrits en la Condició 5a per al procés de compra de les ENTRADES, comporta l’acceptació íntegra i expressa de la present Política de Compra.

 

13.- Perfeccionament del Contracte

El Contracte quedarà perfeccionat des del mateix moment que l’usuari manifesti la seva conformitat amb la Política de Compra o, si s’escau, la publicada en el moment de fer la compra, mitjançant l’aportació de les dades sol·licitades del formulari de contractació i una vegada l’USUARI activi el pagament.

 

14.- Desistiment 

L’USUARI ha d’assegurar-se fefaentment abans de tramitar la compra de l’exactitud i adequació de les dades introduïdes, ja que no és possible fer marxa enrere al procés de compra un cop activat o fet el pagament.

En cap cas, FC reintegrarà l’import de les ENTRADES a l’USUARI un cop hagi efectuat la compra. No és admès el dret a desistiment.

Quan l’import de la compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament, utilitzant un número de targeta de pagament o compte corrent bancari, el titular podrà sol·licitar l’anul·lació a FC sempre que acrediti la presentació de denúncia per aquest fet davant d’un dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat.

La devolució dels imports indeguts o carregats fraudulentament es realitzarà mitjançant reclamació per escrit, a la que s’hauran d’acompanyar els documents –denúncia- que acrediti la pèrdua o robatori de la targeta amb la qual s’ha fet el pagament.

 

15.- Comunicacions

Per qualsevol aclariment sobre la present Política de Compra o per realitzar qualsevol consulta, l’usuari pot:

(i) enviar un e-mail a: info@museuvidarural.cat

(ii) a través del telèfon: 977870576

 

16.- Duració i finalització

La prestació de serveis de venda d’ENTRADES d’un CURS té una duració limitada que fineix el mateix dia en que hi ha previst l’inici del CURS per al qual és té interès.

 

17.- Política de Privacitat 

Pot consultar la nostra Política de Privacitat en aquest enllaç.

 

18.-  Garantia

Així mateix, la venda d’ENTRADES per a CURSOS de FC es regeix en virtut del previst en la Llei 3/2014, de 27 de març, General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

També són d’aplicació la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) i el Reglament (UE) 679/2016 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a  la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

S’entén que els serveis de venda d’entrades són conformes amb la comanda quan s’ajusten a la descripció feta per FC a través de la seva pàgina web i que són aptes per als usos que ordinàriament es destinen els serveis d’aquest tipus.

 

19.- Exoneració de responsabilitat

FC no és responsable dels errors o falta d’actualització en les dades personals de l’usuari facilitades per aquest mateix.

FC no és responsable de les conseqüències resultat d’un mal funcionament de l’adreça de correu de l’usuari o dels seus dispositius informàtics i mòbils.

FC no assumirà les despeses que hagin de realitzar-se en el supòsit que l’usuari hagi de repetir l’operació de compra a causa dels motius anteriors.

Les parts no incorreran en responsabilitat davant de qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de les obligacions es demorarà fins el cessament de la causa de força major. Les causes de força major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del control raonable de FC.

 

20.-  Assistència mínima

Perquè els CURSOS tinguin lloc hi ha d’haver un mínim de 10 persones inscrites abans de la data d’inici fixada per a un CURS. En cas de no assolir aquesta assistència mínima, FC anul·larà el CURS i informarà degudament a les persones que s’haguessin inscrit i procedirà a reemborsar l’import pagat.

 

21.- Reemborsament dels imports

FC podrà reemborsar els imports pagats per un usuari si el CURS no es celebra. En aquest supòsit retornarà l’import pagat al número de targeta amb el que s’hagin adquirit les ENTRADES.

 

22.- Entrada en vigor

La present Política de Compra entrarà en vigor des del mateix moment en que s’accepti de forma expressa abans d’executar el pagament de les ENTRADES.

 

23.- Reclamacions i queixes 

Si l’usuari no està d’acord amb alguna de les actuacions de FC pot dirigir-se a l’entitat:

 

24.- Reserves i limitacions 

FC es reserva el dret de no celebrar el CURS si hi ha causes majors previstes legalment que així ho impedeixin, inclosos, els supòsits per pandèmia. També podran ser causa de no celebració d’un CURS si el/la ponent o de les persones encarregades de la formació cursen algun tipus de baixa que els impedeix fer l’activitat.

 

25.- Legislació i Fur 

Aquesta Política es regeix per la normativa espanyola aplicable. En el supòsit que els desacords entre l’usuari i FC, no es poguessin resoldre de manera amistosa o segons algun dels procediment anteriors, totes dues parts acorden lliure i voluntàriament, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que els pogués correspondre’ls, a resoldre les desavinences, divergències o qüestions litigioses que es derivin d’aquesta Política de Compra davant dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Butlletí de notícies

Subscriu-t'hi i rebràs informació sobre tot el què fem!

T'hi has inscrit correctament!